3 roky záruka

Údaje o lyžiarskych topánkach
Model: *
Veľkosť: *
Dátum nákupu: *
Predajca: *
Kópia dokladu o kúpe: *
Osobné údaje
Meno: *
Priezvisko: *
Adresa: *
Štát: *
E-mail: *
Telefónne číslo *
Dátum narodenia: *
* - Takto označené položky je nutné vyplniť

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zákazník dáva v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. súhlas so spracovaním svojich osobných údajov firmou Snow-How SR s.r.o., oficiálny distribútor BMC Switzerland pre ČR a SR, na účely registrácie bicykla a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Spracovaním osobných údajov zákazníka môže firma Snow-How Čr s.r.o. poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie; požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.